Výzva na predkladanie ponúk

Spoločnosť FANCY PHARMACY, a. s. ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) si Vás dovoľuje požiadať v súlade s § 117 ZVO o predloženie cenovej ponuky na poskytovanie marketingových služieb v rámci projektu Informačný portál stavebnej a dopravnej techniky, kód ITMS2014+: 313031F556 spolufinancovaného z OP Výskum a inovácie v rámci výzvy OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04.

 1. Identifikačné údaje obstarávateľa
  Obchodné meno: FANCY PHARMACY, a. s.
  Sídlo: Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina
  Zapísaný v: OR SR Okresného súdu Žilina, odd. Sa, vložka č. 10811/L
  Bankové spojenie. Tatra banka, a. s.
  Číslo účtu – IBAN SK78 1100 0000 0029 2991 0678
  IČO: 47 594 306
  DIČ: 2023975162
  IČ DPH: SK2023975162
  Štatutárny zástupca: Ing. Barbora Hanusová, predseda predstavenstva
  Kontakt: info@fancypharmacy.sk
  Webové sídlo: www.fancypharmacy.sk
 2. Názov zákazky
  Marketingové aktivity
 3. Druh zákazky
  Služby
 4. Stručný popis predmetu zákazky
  Predmetom zákazky je:

  • realizácia marketingových aktivít pre propagáciu informačného portálu pre prepojenie dopytu a ponuky po stavebnej a dopravnej technike,
  • vytvorenie a umiestnenie televízneho spotu v regionálnych TV,
  • vytvorenie online identity a online reklamy pomocou Google Adwords, Facebook Ads a portálov zameraných na stavebníctvo,
  • nastavenie organického vyhľadávania vo vyhľadávači Google.
 5. Spoločný slovník obstarávania
  79340000-9 Reklamné a marketingové služby
 6. Predpokladaná hodnota zákazky
  určená v zmysle § 6 ZVO vo výške 36 800 € bez DPH
 7. Financovanie predmetu zákazky
  Operačný program Výskum a inovácie, výzva OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04
  Vlastné zdroj spoločnosti
 8. Miesto a lehota poskytnutia služieb
  Miesto: Sídlo spoločnosti uvedené v bode 1 tejto výzvy
  Lehota: od vystavenia písomnej objednávky v súlade s časovou špecifikáciou
  uvedenou v Opise predmetu zákazky
 9. Rozsah predmetu služby
  Rozsah služieb je podrobne špecifikovaný v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky.
  Obstarávateľ nebude akceptovať variantné riešenie.
 10. Rozdelenie predmetu zákazky
  Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
 11. Lehota na predkladanie ponúk
  Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 14.09.2018 o 9:00 hod. Rozhodujúci je termín doručenia ponuky obstarávateľovi. Ponuky predložené po tomto termíne nebudú zaradené do vyhodnocovania.
 12. Lehota viazanosti ponúk
  Do 31.12.2018
 13. Spôsob predloženia ponuky
  Elektronicky na e-mailovú adresu fancy.projekty@gmail.com. Do predmetu e-mailu je potrebné uviesť „Ponuka na marketingové služby“
 14. Obsah ponuky
  • Identifikačné údaje uchádzača min. v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ / IČ DPH, meno osoby oprávnenej konať v mene uchádzača, kontaktná osoba, telefón, email.
  • Návrh uchádzača na plnenie kritérií vo forme vyplnenej prílohy č. 2 Výzvy.
  • Doklad o oprávnení poskytnúť požadovanú službu – výpis z obchodného registra / výpis zo živnostenského registra / iný dokument s ekvivalentnou výpovednou hodnotou (postačujúci je dokument v elektronickej podobe z dostupných elektronických zdrojov).
  • Podpísaný Návrh zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý tvorí prílohu č. 3 Výzvy.
 15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
  Najnižšia cena bez DPH spolu za obe časti zákazky.
 16. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
  Obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma, neúspešným uchádzačom oznámi poradie, v akom sa ich ponuka umiestnila. Predpokladaný termín uzatvorenia zmluvy s úspešným uchádzačom: október 2018
 17. Zrušenie postupu zadávania zákazky
  Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, ak:

  • sa zmenia okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené,
  • ak obstarávateľovi nebola v lehote na predkladanie ponúk doručená ani jedna ponuka,
  • ak cenové ponuky presahujú predpokladanú hodnotu zákazky uvedenú v bode 6 tejto výzvy.
 18. Vysvetľovanie
  O vysvetlenie údajov a informácií uvedených vo výzve je záujemca oprávnený požiadať emailom na adrese fancy.projekty@gmail.com. Obstarávateľ bezodkladne oznámi vysvetlenie údajov a informácií všetkým záujemcom najneskôr dva pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie bude požiadané najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.